Page 1 of 2

การรับรองการแปลเอกสารด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านการรับรองจากกงสุล

Posted: Thu Dec 01, 2005 10:28 pm
by Jum
การรับรองการแปลเอกสารด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านการรับรองจากกงสุล สำหรับนำมาใช้ที่อเมริกา

สืบเนื่องจากดิฉัน ได้แปลเอกสารและส่งให้กรมการกงสุลรับรองการแปล แต่ในวันสัมภาษณ์ได้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานฑูตดู และเขาก็เก็บเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไปทั้งหมด ทำให้ไม่มีเอกสารฉบับแปลไปใช้ที่อเมริกา

พอไปยื่นปรับสถานะ ปรากฏว่าเอกสารชุดแปลที่คิดว่าสถานฑูตได้แนบไปกับแพกเกจที่ไปยื่น ณ ด่าน ตม. อเมริกา กลับไม่มี ทำให้ต้องมานั่งแปลเอง รับรองเองอีกครั้ง โดยได้เข้าไปค้นหาข้อมูลระเบียบการแปลเอกสารในเว็บของไอเอนเอส ได้ความโดยสรุปว่าดังนี้

เราสามารถแปลได้เอง รับรองเองก็ได้ หรือให้ใครรับรองการแปลให้ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกงสุลไทย ดิฉันก็แปลเองรับรองเองค่ะ โดยไอเอนเอสได้ระบุข้อความรับรองการแปลไว้ดังนี้

Certification by Translator

"I, ____your full legal name (first, middle or just the initial, last name)____, certify that I am fluent in the English and Thai languages, and that the above document is an accurate translation of the document attached entitled "the name of your document (such as Letter of Certification, Birth Certification)".

Signed_____________________________ Date___________________


Full Legal Name
Address

เมื่อแปลเสร็จ ลงชื่อรับรองการแปลเสร็จ ก็เย็บติดกับสำเนาเอกสารฉบับภาษาไทย โดยเอาฉบับแปลไว้ด้านบน แล้วส่งให้ไอเอนเอสประกอบกับแบบฟอร์มต้นเรื่อง เท่านันทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะ นี่ยังสงสัยอยู่เลยว่า แล้วตูจะโง่จ้างคนแปล และให้กรมการกงสุลรับรองทำไม เมื่อดิฉันก็ทำทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง


36_1_37