Page 1 of 2

Re: Renew Thai Passport after it expired

Posted: Mon Oct 04, 2010 9:50 am
by thai tuk tuk
เดี๋ยวนี้เค้าไม่ต่ออายุพาสปอร์ตให้แล้วค่ะ ต้องทำเล่มใหม่ ใช้บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านก็ได้ค่ะ

Posted: Mon Oct 04, 2010 9:55 am
by natty
wiwii25 ลองอ่านที่นี่ดูนะคะ viewtopic.php?p=72044#p72044

Re: Renew Thai Passport after it expired

Posted: Mon Oct 04, 2010 9:55 am
by patsiam
ไม่ทราบว่า passport น้องเคยต่อ มาแล้ว หรือยังค่ะ ถ้ายัง พี่คิดว่าคงส่งเล่มไปต่อได้ค่ะ พี่ก้อ อยู่โอไฮโอ ก้อส่ง ไปต่อ มา แล้วค่ะ ของพี่เป้น แบบเก่าค่ะ ขอบคุณค่ะ