...ใบขับขี่-ใบขับขี่สากล...

Post Reply
natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am
...ใบขับขี่-ใบขับขี่สากล...

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:08 am

ใบขับขี่-ใบขับขี่สากล Fon Sat Oct 07, 2006 10:41 pm

เนื่องจากเพื่อน ๆ หลายคนที่มาใช้ชีวิตที่อเมริกา โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัว จะมาก-น้อย ขึ้นอยู่โอกาสในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เราเองก็คนหนึ่งที่มีปัญหา ก่อนมาคิดว่า "ฉันแน่" พอสัปดาห์ที่ 1 ผ่านไปก็เริ่มเบื่อและเบื่อเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ก็ถืว่าโชคดีที่ขับรถไปไหนมาไหนเองได้ ไม่ต้องรอแฟนอย่างเดียว จึงอยากให้เพื่อน ๆ ที่จะมาใช้ชีวิตที่อเมริกาทำใบขับสี่สากลมาด้วย ทั้งนี้จะสะดวกกว่า เพราะค่าเรียนที่นี่แพงมาก ๆ และสอบก็ยาก ดังนั้นหากเรามีใบขับขี่ จะได้ฝึกขับรถที่นี่ไปในตัว พอได้กรีนการ์ดแล้วค่อยไปสอบใบขับขี่จะง่ายกว่า และไม่ต้องจมปรักอยู่กับบ้าน อยากไปไหนจะได้ไปได้ จะได้คล่องตัวและเปิดโอกาสให้ตัวเอง วันนี้จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบขับขี่มาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่ต้องการ

(ปล.ในการขอใบขับขี่สากล จะต้องมีใบขับขี่ส่วนบุคคลก่อน จึงนำเสนอข้อมูลทั้ง 2 อย่าง)

ฝน-MI

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ( http://www.dlt.go.th/driving_hp/contact ... -right.htm )

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า 15 ปี บริบูรณ์) และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอดสี หรือหูหนวก
การขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1 นิ้ว) ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า 09.00 น. รอบบ่าย 13.30 น.
4. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
6. เข้ารับการทดสอบขับรถ
7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
8. รอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท (ถาวร)

********************

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (http://www.dlt.go.th/driving_hp/contact ... ight04.htm)
ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว หรือภาพถ่าย แล้วแต่กรณี
3. รูปถ่าย ขนาด 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะต้องนำ
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม : 500 บาท

**********
แหล่งข้อมูลสำคัญ
ใบอนุญาติขับรถ : http://www.dlt.go.th/driving_hp/driving.php
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ http://www.dlt.go.th/driving_hp/pay.php
website กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/

รักคนอ่านทุกคนค่ะ

ฝนว่าขับรถไม่ยาก อาศัยใจกล้าเท่านั้นเอง ฝนขับรถตั้งแต่มานี่อาิทิตย์แรก แฟนพาไปขับกลางคืน (หลังเที่ยงคืน เพราะเขาเพิ่งเลิกงาน) ถนนหนทางก็ไม่คุ้น แถมมืดอีกต่างหาก พอวันรุ่งขึ้นเราก็จัดการขับออกไปเองเลย อาทิตย์ที่ 2 ไปเที่ยวชิคาโก้ ขากลับแฟนให้ขับบนมอร์เตอ์เวย์ รถเยอะมาก ๆ เอาวะ ให้เราขับ เราก็กล้า ก็ดีทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ตอนนี้ไปไหนมาไหนเลยไม่กลัว ขับได้ทั้งรถเก๋ง ปิคอัพ แต่ตอนอยู่เมืองไทยขับเกียร์กระปุก ยากกว่าด้วยซ้ำ ที่นี่รถส่วนใหญ่เป็นเกียร์อัตโนมัติ ขับง่ายค่ะ เพื่อน ๆ ลองดู

แต่อย่างไรก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะ ว่ารัฐที่เราอยู่ใช้ใบขับขี่สากลได้หรือเปล่า (อันนี้ฝนก็เพิ่งรู้ จากที่เพื่อน ๆ บอกนี่แหละ) แต่ฝนว่าทำไว้ดีกว่า เผื่อไปรัฐอื่น ๆ เราจะได้ขับได้ และอย่างน้อย "มี ดีกว่า ไม่มี" อุ่นใจกว่าค่ะ หรือหากโชคดีไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติอย่างที่คุณ Nu Cat บอกยิ่งดี แค่ทำข้อสอบผ่านก็ได้ใบขับขี่แล้ว (อาจขึ้นอยู่แต่ละรัฐด้วย)

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

มันก็แล้วแต่รัฐอีกค่ะ บ้างรัฐเช่น MA ให้สอบทั้งข้อเขียและสอบ

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:09 am

มันก็แล้วแต่รัฐอีกค่ะ S.vincent Mon Oct 09, 2006 9:47 pm บ้างรัฐเช่น MA ให้สอบทั้งข้อเขียและสอบขับรถ บ้างรัฐก็สอบแต่ข้อเขียน ของ MA นี้เสียค่าธรรมเนียมเท่ากับคนสอบใหม่เลยค่ะนอกจากพวกที่มาจากประเทศ Canada, Puerto Rico, Maxico and ect. ที่เหลื่อ 11 ประเทศจำไม่ได้ค่ะ(14 U.S. Territories ) อย่างที่บอกค่ะถามแฟนก่อนสะดวกดี ติ๋วมีใบขับขี่ไทยนะแต่หลังจากได้ก็ไม่ได้ขับรถเลยแบบไม่มีประสบการณ์ ก่อนมาก็ให้คุณแฟนนั้นแหล่ะค่ะสืบให้ว่าเขายอมรับใบขับขี่สากลจากไทยหรือเปล่า สรุปก็ยอมรับ 1 ปี แต่ไม่ได้ทำมาค่ะแบบว่าค่อยข้าง งกก ไม่ใช่เพราะว่าคิดว่าต้องไม่ได้ขับรถแน่นอน ไหนจะจำทางไม่ได้ ไหนจะอยู่เมืองไทยก็มีแต่ใบขับขี่ไม่เคยขับ ต้องซ้อมอีกนาน ก็เลยไม่ทำมาค่ะ

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:09 am

niya29 wrote:

มีใบขับขี่ตลอดชีพค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะไปทำใบขับขี่สากลรึเปล่า เพราะคิดว่าแฟนอาจจะไม่ให้ขับ เพราะอยู่ที่นี่ยังขับไปขูด เฉี่ยว ชน เดือนละครั้ง ยังกลุ้มใจเลยค่ะว่า ถ้าไปที่โน่นแล้วเราจะไปไหนมาไหนยังไง ขี่จักรยานดีมั้ยคะ แล้วไปสอบใบขับขี่ที่โน่น ยากขนาดไหนก็ไม่รู้ ไม่แน่ใจว่าจะสอบได้รึเปล่าค่ะ ก็คงต้องดูกันต่อไป
Fon Tue Oct 10, 2006 2:38 pm 5 5 5 ตอนแรกฝนก็คิดว่าจะขี่จักรยานไปไหนมาไหนใกล้ ๆ ประหยัดน้ำมันและได้ออกกำลังกาย แต่ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรา เขาจะขี่จักรยานในสวนสาธารณะมากกว่า มีบ้่างที่เห็นขี่ตามถนน แต่ส่วนใหญ่ขี่ออกจากบ้านเพื่อไปที่สวนสาธารณะ ส่วนใหญ่เขาใช้รถยนต์ เพราะรถเมล์น้อยมาก ไม่ขวักไขว่เหมือนกรุงเทพ ระบบขนส่งจะมีก็เป็นในเมืองใหญ่

ฝนว่่าคุณ niya29 เกร็งและประหม่าเวลาขับรถ (คิดว่าคงมีคนนั่งไปด้วยแน่ ๆ) พอเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เรากลัว ไม่เป็นไรค่ะ ขับบ่อย ๆ ไปคนเดียวเลย เราจะได้มั่นใจมากขึ้น และตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยเริ่มขับใกล้ ๆ บ้านก่อน เพราะถ้ามีใครนั่งไปด้วยแล้วเขารู้ว่าเรายังขับไม่เก่ง เขาจะคอยบอกโน่น บอกนี่ ทำให้เราเสียสมาธิและประหม่า ครั้งแรกที่ฝนหัดขับรถ ไปคนเดียวแค่รู้ว่าอันไหนครัช เกียร์ เบรค (เกียร์กระปุก)แล้วก็ขับออกไป จากนั้นพ่อก็มาสอนให้ ตอนนี้คุณ niya29 มีทักษะบ้างแล้ว ต้องฝึกบ่อย ๆ นะคะ เอาใจช่วยค่ะ

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

International Driving Permits

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:10 am

International Driving Permits

The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person's foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.

Ref : http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

มาแปลให้นะจ๊ะ (แบบ งู ๆ ปลา ๆ) การขับระหว่างประเทศ

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:10 am

การขับระหว่างประเทศ

สถานะของแคลิฟอร์เนียไม่สังเกตเห็นการขับระหว่างประเทศยอม( IDP ) เป็นใบอนุญาตส่วนสนับสนุนสมบูรณ์ แคลิฟอร์เนียสังเกตเห็นส่วนสนับสนุนสมบูรณ์อนุญาตนั่นคือประกาศโดยอำนาจศาลต่างประเทศ(ประเทศ,จริงๆ สถานะ, อาณาเขต) ซึ่งผู้ถือครองใบอนุญาตของมันคือฝังตัว

IDP คือการแปลเท่านั้นของข้อมูลข่าวสารที่บรรจุบนส่วนสนับสนุนต่างประเทศของบุคคลอนุญาต และไม่ถูกต้องการเพื่อกระทำรถยนต์ในแคลิฟอร์เนีย การอ้างอิงที่ประกาศให้บุคคลในแคลิฟอร์เนียผู้ซึ่งมีIDP, แต่ไม่ต้องมีใบอนุญาตส่วนสนับสนุนแคลิฟอร์เนียจะถูกแทนที่บนแผนกของฐานข้อมูลรถยนต์

การขับระหว่างประเทศ

ถึงแม้ว่าประเทศจำนวนมากมายไม่สังเกตเห็นu.S ใบอนุญาตของส่วนสนับสนุน, ประเทศส่วนมากรับการขับระหว่างประเทศยอม( IDPs ). IDPs ถูกซื่อตรงในมากกว่า 150 ประเทศภายนอกu.S (ฟอร์มโปรแกรมของ AAA สำหรับรายการของประเทศ เขาทำงานเป็นการแปลเป็นทางการของu.S ส่วนสนับสนุน'ของอนุญาตเข้าไปใน 10 ภาษาต่างประเทศ ใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้รับความตั้งใจเพื่อแทนที่สมบูรณ์u.S สถานะอนุญาต และควรจะเฉพาะถูกใช้เป็นบทแทรกให้ใบอนุญาตสมบูรณ์ IDPs ไม่ใช่สมบูรณ์ในประเทศของส่วนตัวของที่อยู่อาศัย ก่อนการจากไป, คุณสามารถรับสิ่งหนึ่งจากสมาคมเกี่ยวกับรถยนต์ที่ให้สิทธิโดยu.S แผนกของสถานะที่จะประกาศIDPs บทความที่ 24 ของการประชุมสหประชาชาติบนการจราจรถนน( 1949 ) ให้สิทธิu.S แผนกของสถานะที่จะให้อำนาจองค์กรจำนวนหนึ่งที่จะประกาศ IDPs ถึงเหล่านั้นผู้ซึ่งถือสมบูรณ์u.S ใบอนุญาตของส่วนสนับสนุน แผนกได้มีเครื่องหมายสมาคมเกี่ยวกับรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา( AAA ) และพันธมิตรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงแค่ให้สิทธิผู้แทนจำหน่ายของIDPs ประเทศต่างประเทศจำนวนมากมายต้องการทับถมของศุลกากรหน้าที่ หรือสมมูลข้อผูกมัดสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละคนการเข้าไปเกี่ยวกับรถยนต์อาณาเขตของมัน, และสมาคมการเดินทางโดยรถยนต์มีความสะดวกจำเป็นสำหรับถ้าหากว่าเอกสารข้อผูกมัดมาตรฐานอย่างว่องไว(บทความที่3ของการประชุมการประชุมไม่ใช้ได้ต่อผู้ขับรถยนต์สหรัฐการใช้รถของเขาทั้งหลายในสหรัฐ

วิธีสมัครการขับระหว่างประเทศ

ก่อนการจากไป, คุณสามารถรับสิ่งหนึ่งที่สำนักงานภายในของสิ่งหนึ่งของสองสมาคมเกี่ยวกับรถยนต์ที่ให้สิทธิโดยu.S แผนกของสถานะ สมาคมเกี่ยวกับรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา( AAA ) และพันธมิตรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา
AAA (ชาวอเมริกันสมาคมเกี่ยวกับรถยนต์) , 1000 ไดรว์ AAA , Heathrow, FL 32745 -5063 โปรแกรมที่มีให้ทางโทรศัพท์
ชาวอเมริกันพันธมิตรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับรถยนต์( AATA ), 1151 Hillsdale Blvd ., CA 94404, โทร 800 - 622 - 7070 แฟ็ก 650 - 294 - 7105
ที่จะสมัครการขับระหว่างประเทศยอม, คุณจำเป็นต้องอย่างน้อยที่สุดอายุ18, และ คุณจะต้องการเพื่อแสดงสองภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง- และสมบูรณ์ของคุณ .u.S ใบอนุญาต ราคาของการขับระหว่างประเทศยอมจากเหล่านี้u.S แผนกสถานะที่ให้สิทธิองค์กรอยู่ใต้$20.00

การขับระหว่างประเทศยอมเนื้อหาโดยไม่เป็นทางการบุคคล
แผนกของสถานะต้องรู้ว่าที่นั้น IDPs คือกำลังที่ขายบนอินเตอร์เนต และในบุคคลโดยบุคคลไม่ให้สิทธิโดยแผนกของสถานะที่ติดตามที่ความต้องการของu.N การประชุมของ1949 ยิ่งกว่านั้น, IDPs เหล่านี้จำนวนมากมายคือกำลังที่ขายสำหรับมากมายรวมเพราะเงิน, ใหญ่กว่าไกลกว่ารวมราคาโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ให้สิทธิโดยแผนกของสถานะ ผู้บริโภคที่กำลังมีประสบการณ์ปัญหาควรจะรายงานปัญหาให้สำนักงานภายในของเขาทั้งหลายของu.S อินสเปคเตอร์(inspector)ทางไปรษณีย์, สหพันธ์ค้าขายค่านายหน้า( FTC ),สำนักงานธุรกิจดีกว่า, หรือสถานะของเขาทั้งหลาย หรือสำนักงานของทั่วไป

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

ประสบการณ์การทำใบขับขี่สากล(นานาชาติ) จากไทยไปใช้ที่อเมริกา

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:11 am

ประสบการณ์พี่นัทในการทำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล (จากประเทศไทยเพื่อไปใช้ที่อเมริกา)

-ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ(International Driving Permit หรือเรียกโดยทั่วไป IDP) หรือใบขับขี่สากล (International Driving License หรือเรียกย่อๆว่า Inter-License)
คือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ระหว่างประเทศ การใช้ก็เหมือนกับใบขับขี่ธรรมดา เพียงแต่เวลาเราไปขับนรถยนต์ที่ต่างประเทศนั้น
-ต้องใช้ใบขับขี่สากลที่เราทำมาจากประเทศไทยนี้ใช้คู่กับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ ฉบับภาษาอังกฤษ
ซึ่งเอกสารตัวหลังนี้ สามารถติดต่อขอทำได้พร้อมกับการขอทำใบขับขี่สากลได้เลย
-ใบขับขี่สากล มีอายุแค่ 1 ปีค่ะ จะต้องต่อใบขับขี่สากลปีต่อปี ใช้ได้กับหลายประเทศเพื่อนบ้านเราแถบเอเซีย สำหรับประเทศในแถบยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพราะกฎหมายในแต่ละรัฐไม่เหมือนกันประกอบด้วยค่ะ บางรัฐใช้ได้เลย บางรัฐมีข้อจำกัดการใช้ และบางรัฐมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ไม่เท่ากัน
ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศหรือใบขับขี่สากล สามารถใช้ได้ในประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาเท่านั้น
-กรณีที่เราอยู่ต่างประเทศในช่วงใบขับขี่สากลหมดอายุ สามารถเซ็นต์มอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือญาติ ไปยื่นเรื่องขอต่อใบขับขี่สากลแทนเราได้ค่ะ
โดยไม่ต้องไปสอบทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นใบขับขี่ของคุณขาดเกิน 1 ปีตัวคุณต้องสอบข้อเขียนใหม่ค่ะ)
-การมีใบขับขี่ของรัฐไว้จะดีกว่าค่ะ เพราะการทำประกันภัยรถยนต์ หากไม่มีใบขับขี่ของรัฐ มีเพียงใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศเท่านั้น
ผู้ทำประกันต้อง เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 ดอลล่าร์ บริษัทประกันรถยนต์ถึงจะรับทำค่ะ
ฉะนั้นถ้าจะทำประกันรถยนต์แล้วไม่อยากเสีย 500 ดอลล่าร์ก็ไปสอบเอาใบขับขี่รถยนต์ ของรัฐให้ได้นะค่ะ
-การมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่เมืองไทยมาแล้วหรือว่ามีใบขับขี่สากล หากต้องการสอบ ทำใบขับขี่รถยนต์ของรัฐ
บางรัฐอาจยกเว้น ไม่ต้องทำการสอบภาคปฎิบัติขับรถ เพียงแค่ไปสอบข้อเขียนก็ได้ใบขับขี่รถยนต์ในสหรัฐอเมริกามาครอบครองได้แล้ว ค่ะ

สถานที่ทำใบขับขี่สากลรถยนต์

-นั่งรถ BTS ลงที่หมอชิตเก่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนจตุจักร ถ้าไม่มั่นใจกลัวหลงก็ไปมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง 40-60 บาท
(ถ้ามากกว่าี้นี้โดนชาร์ทแล้วค่ะพี่โดนมาแล้วแต่บางท่านเขารู้ทางก็เดินไปค่ะไม่ไกลมากนักแต่พี่มาบ่ายสองแล้วรีบมากๆ)
-ตัวอาคารของกรมการขนส่งทางบก อยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดจตุจักรค่ะ อาคาร 4 ชั้น 2 เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-15:30 น.ไม่มีการหยุดพักเที่ยง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.เมื่อไปถึงอาคาร 4 ก็เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปชั้น 2 เลยค่ะ(หรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้ค่ะ)
พอขึ้นไปจะเห็นแผนกถ่ายเอกสารอยู่ใกล้ๆบันได กระดาษ A4 ถ่ายแผ่นละ 2 บาทค่ะ ถ้าเราถ่ายมาเรียบร้อยก็เดินตรงจากบันไดเข้าประตูไปเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยว
2.พอเข้าห้องก็จะเจอแผนกประชาัมพันธ์ตรงขวามือใกล้ๆประตู มีจนท.สาวสวยนั่งเรียงกันเป็นแถว 3 ท่าน(แต่งยูนิฟอร์มสวยเป็นระเบียบเหมือนจนท.ธนาคารเลยค่ะ)
3.ส่วนด้านซ้ายมือจากประตูจะมีเค้าน์เตอร์ให้เรากรอกข้อมูล ถ้าเราไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็สอบถามจนท.สาวสวย 3 ท่านได้เลยค่ะว่าใช้อะไรบ้าง
-ของพี่นัททำ 2 รายการที่กทม.
1.ใบขับขี่สากล (ค่าธรรมเนียม 505 บาท)
ปัจจุบันสามารถทำได้ที่สนง.ขนส่งประจำจังหวัดทุกจังหวัดแล้วค่ะเป็นระบบออนไลน์ พอดีวันที่ไปทำระบบเกิดขัดข้องก็เลยเข้ากทม.เพราะไหนๆก็ทำแล้วก็อยากให้เสร็จไปเลยในวันเดียวกัน
2.หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ฉบับภาษาอังกฤษ (ค่าธรรมเนียม 25 บาท)
หมายเหตุ อันนี้ไม่ทำก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเท่าใดแต่ที่พี่ทำเห็นว่าไม่กี่บาทก็เลยขอไป
-รายการข้างล่างนี้ทำที่อำเภอที่อยู่อาศัย(ทำที่ไหนก็ได้แ้ล้วค่ะเป็นระบบออนไลน์)
-เปลี่ยนใบขับขี่รุ่นเก่าแบบธรรมดาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่มีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย 155 บาท,จะได้ไม่ต้องแปลและรับรองเวลานำไปใช้)
อันนี้ทำที่อำเภอที่อยู่ตอนเช้าล่วงหน้าก่อนไปกทม.แล้ว สามารถใช้ขับขี่รถยนต์ในประเทศภูมิภาคเอเซียได้เลยค่ะจนท.บอกมา

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่สากล (มีอายุแค่ 1 ปีค่ะ ต่อใบขับขี่ปีต่อปีค่ะ)
1.หนังสือเดินทาง(passport).............ตัวจริง+สำเนา(เซ็นต์ชื่อและสำเนาถูกต้องไปเลยค่ะ)
2.สำเนาบัตรประชาชน.......................(เซ็นต์ชื่อและำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน........................(พี่ยื่นแต่จนท.คืนมาบอกไม่ใช้)
4.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี หรือตลอดชีพ,1 ปีทำไม่ได้ค่ะ)......(ตัวจริง+เซ็นต์ชื่อและสำเนาถูกต้อง)
5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (4x6 ซ.ม.) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พี่ใช้รูปที่ทำวีซ่านั่นแหละ
6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท
7.หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล หรือจดทะเบียนสมรส ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ฉบับภาษาอังกฤษ (มีอายุเท่าใบขับขี่รถยนต์เลยค่ะ)
หมายเหตุ อันนี้ไม่ทำก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเท่าใดแต่ที่พี่ทำเห็นว่าไม่กี่บาทก็เลยขอไป
1.หนังสือเดินทาง (passport).............................ตัวจริง+สำเนา
2.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี หรือตลอดชีพ)..........ตัวจริง+สำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป..................................(อันนี้พี่ไม่ทราบมาก่อนต้องไปถ่ายด่วนชั้นหนึ่ง 6 ใบ=70 บาทแป๊บเดียวรอรับได้เลยไวมากๆแต่พี่ใช้รูป 2 นิ้วให้เขาแสกนให้ค่ะไวดี)
4.ค่าธรรมเนียม 25 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.เมื่อเข้าไปข้างในที่โต๊ะประชาสัมพันธ์(Information) อาคาร 4 ชั้น 2 บอกจนท.ว่าจะทำอะไร จนท.ก็จะแนะนำว่าต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
2.จัดเอกสารเป็นชุดๆ ของพี่ทำ 2 อย่าง ก็ยื่นไปสองชุดเลย พร้อมตัวจริงและสำเนา(ตัวจริงก็มีแค่ Passport+ใบขับขี่และรูปถ่ายแนบไปด้วย,บัตรประชาชนจนท.ไม่เอาคืนมา)
3.เมื่อยื่นเอกสารให้จนท.ตรวจเช็คเสร็จ จนท.ก็จะให้บัตรคิวมา ของพี่มี 2 รายการก็ได้บัตรคิวเสียบพร้อมเอกสารมาให้เราแยกกันมา(ของพี่ไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรเลยค่ะ)
วันนั้นพี่ไปยื่นตอนบ่าย 2 โมง พี่ได้นัมเบอร์ 950 กับ 951 มีคิวรอ 12-13 ช่องที่ 19-21 เขาระบุมาในบัตรคิวเลย(เหมือนบัตรคิวของธนาคารที่เรากดรอเลยค่ะ)
4.พอจนท.ยื่นเอกสารกลับมาให้เราก็จะบอกให้เราเดินเข้าประตูทางขวามือตรงเข้าไปเลยให้มองดูที่จอว่าเรียกหมายเลขอะไร ก็ขานเรียกเหมือนธนาคารเลยค่ะ
ก็มองดูว่าบัตรคิวเราให้เข้าช่องอะไร ซึ่งข้างในจะมีหลายเค้าน์เตอร์มากเลยค่ะ ขอบอกคนเยอะมากๆค่ะ งงกับจำนวนคนเหมือนกัน
ของเราช่องที่ 19-21 อยู่ท้ายสุดตรงประตูทางออกเลยค่ะ เมื่อไปถึงก็นั่งรอจนท.เรียกตามนัมเบอร์
-ช่องที่ 19 ใบอนุญาตขับรถระหว่งประเทศ (International Driving Permit)
-ช่องที่ 20 ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) (=505 บาท)
-ช่องที่ 21 หนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ (Driving License Certificate) (=25 บาท)
-ช่องที่ 22 หนังสือแปลใบอนุญาติขับรถเป็นภาษาอังกฤษ (Certificate Of Translation) (=25 บาท) อันนี้พี่เปลี่ยนป็นใบขับขี่สมาร์ทการ์ดก็ไม่ต้องแปลไปใช้
5.นั่งรอตามคิว พี่รอแค่ 10-15 นาทีเองค่ะขนาดคนเยอะๆนะ พอเรียกนัมเบอร์ของเราก็เดินไปยื่นเอกสารตามช่องที่ขานเรียก พี่ก็บอกว่ายื่น 2 อย่าง
-จนท.ก็ทำรายการที่ 950 ก่อนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมใบขับขี่สากลจำนวน 505 บาท พร้อมเซ็นต์ชื่อในสมุดปกแข็งของจนท.อธิบายว่า
ใบขับขี่สากลมีอายุแค่ 1 ปี ต่ออายุไม่ได้มีอายุปีต่อปี ถ้าต้องการปีถัดไปใหม่แล้วมาจัดการเองไม่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นหรือญาติมาทำแทนได้
-แล้วกดปุ่มเรียกนัมเบอร์ 951 ต่อเป็นการรันนัมเอร์ต่อเื่นื่องแล้วก็ให้พี่ยื่นเอกสารพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมใบรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ฉบับภาษาอังกฤษ 25 บาทพร้อมเซ็นต์ชื่อในสมุดปกแข็งของจนท.
เสร็จแล้วจนท.บอกให้ไปนั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับใบอนุญาติอธิบายกับพี่ว่าใบอนุญาตมีอายุเท่าใบขับขี่
6.รอเรียกชื่อ-สกุลเรา ในช่องสุดท้ายถัดจากช่อง 22 ประมาณ 10 นาที ก็ได้ไปเซ็นต์รับเล่มใบขับขี่สากลเป็นสมุดพกสีขาวพร้อมติดรูปเรา จนท.ถามว่ามีรายการอื่นอีกไหมก็บอกไป
-ก็ได้รับใบอนุญาติฉบับภาษาอังกฤษพร้อมรูปเราติดด้วยขนาด 1 นิ้ว ให้มาพร้อมซองจม.ให้เรามาพับใส่ซองเอง ใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้ง 2 อย่างแค่ประมาณครึ่งช.ม.เองเสร็จบ่าย 2 โมงครึ่ง ไปช้าตอนยื่นเอกสารไม่พร้อมเื่รื่องรูป

หมายเหตุ
-การทำใบขับขี่สากลไม่มีการสอบขับรถยนต์ ไม่ต้องสอบข้อเขียน และสามารถให้คนอื่นทำแทนได้ค่ะ เพียงแค่มีเอกสารให้ครบและหนังสือมอบอำนาจก็ไปยื่นทำแทนเราได้เลยค่ะ
-กรณีที่ให้สอบข้อเขียนใหม่ก็คือ ใบอนุญาตขับขี่ของคุณขาดเกิน 1 ปี ต้องไปสอบข้อเขียนแล้วทำใบขับขี่ใหม่ถึงจะมายื่นเรื่องได้ค่ะมีให้ทำในขนส่งนั่นเลยค่ะ (ใบอนุญาตขาดใช้ยื่นเรื่องไม่ได้ค่ะ)
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบก เบอร์ 0-2272-3100 ค่ะ หรือติดต่อได้ที่นี่ http://www.dlt.go.th/home.php

-ปัจจุบันการทำใบขับขี่สากล สามารถทำได้ที่สนง.ขนส่งประจำจังหวัดทุกจังหวัดได้แล้วค่ะ เขามีระบบออนไลน์แล้วค่ะอันนี้จนท.บอกมา
ยังไงลองโทรเช็คอีกทีที่ขนส่งประจำจังหวัดที่บ้านน้องดูะค๊ะเพื่อความแน่นอน เห็นเพื่อนบางท่านไปทำมาแล้วบอกว่าจนท.ต้องส่งเอกสารไปตรวจสอบที่กรมการขนส่งในกทม.ก่อน
-กรณีเปลี่ยนนามสกุลตามสามีในpassport ก็ยังใช้ได้อยู่มีอายุเท่าใบขับขี่ ถ้าไม่เปลี่ยนใบขับขี่
-ผู้ถือ Driver's License ของอเมริกา สามารถใช้ขอใบขับขี่ไทยได้เลย ไม่ต้องสอบอะไรเพิ่มเติม แค่ตรวจสอบสายตา โดยอ่านเลขเป็นสีๆในวงกลม(สีที่ถามก็สัญญาณไฟจราจรนั่นแหละ)
แล้วก็ยื่นเอกสารตามที่ระบุของประเภทใบขับขี่ อันนี้เห็นฝรั่งไปขอทำกันเพียบเลยง่ายมากค่ะ
-ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติใช้ได้เฉพาะประเทศที่มีการทำสัญญาความร่วมมือกับไทย ซึ่งก็คือประเทศในกลุมอาเซี่ยนและประเทศหลักๆ
ใบ ขับขี่แบบใหม่ ที่มีภาษาอังกฤษอยู่บนบัตรหรือที่เรียกกันว่า "สมาร์ทการ์ด" คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยในประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยที่ไม่ต้องไปทำใบอนุญาติ ขับขี่นานาชาติ(สากล)ค่ะ"

-ใบขับขี่นานาชาติ(สากล)ที่คุณทำจากประเทศไทย คุณไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ค่ะ ใช้เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น
-สำหรับใบขับขี่สากล ตอนเอาไปใช้คุณต้องเอาใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษไปใช้ร่วมกับใบขับขี่ของคุณ
(เพราะจนท.บางรัฐไม่เชื่อใจการขับขี่ของคุณหรือใบขับขี่ของคุณ คล้ายๆเหมือนขอใบการันตีอีกทีว่าได้อนุญาตให้คุณขับขี่ได้ค่ะ
แต่ถ้ามืองนั้นไม่เฮียบก็ไม่ต้องใช้ ใช้แค่ใบขับขี่รุ่นใหม่สมาร์ทการ์ดยื่นเวลาตำรวจเรียกตรวจ
หรืออเวลาคุณทำผิดกฎจราจรแล้วตำรวจเรียก หรือใบขับขี่หายหรือไม่ได้พกมา)

-ประเทศ ส่วนใหญ่ถ้าคุณมี Residence Permit เขาจะอนุญาตให้คุณใช้ใบขับขี่นานาชาติได้เต็มที่ 1 ปี แต่บางประเทศก็อนุโลมให้คุณทำต่อได้ค่ะ
อย่างประเทศอเมริการะยะเวลาการอนุญาตแต่ละรัฐจะไม่เหมือนกันต้องอิงกฎหมาย ของแต่ละรัฐด้วยนะค๊ะ
-ประเทศในกลุ่มยุโรปด้วยกัน เขามีการโอนใบขับขี่ของต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU มาเป็นของอีกประเทศหนึ่งได้ค่ะ เพราะเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มนี้ได้ถือเอามาตรฐานการขับขี่เดียวกัน
-แต่ถ้าใบขับขี่ที่มาจากประเทศไทย เขาไม่เชื่อมาตรฐานของเราค่ะน่าเศร้านิ คุณต้องไปสมัครขอใบขับขี่ของประเทศนั้นๆเอง
แต่อาจจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือบางรัฐอาจยกเว้นไม่ต้องสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
อันนี้ขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละประเทศ และรัฐที่คุณไปอยู่ค่ะ

การต่อใบอนุญาตใบขับขี่
-กรณีที่ท่านไม่สามารถมาทำได้ด้วยตนเอง สามารถทำได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ื
1.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3.เอกสารตามรายการที่คุณจะดำเนินการพร้อมตัวจริงที่ระบุไว้

-กว่าจะโพสต์ได้สำเร็จเล่นเอาเหนื่อยเน็ตหลุดซะหลายรอบเลยค่ะ!

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:12 am

- ขอแนะนำน้องๆให้ขอใบอนุญาตก่อนไปอยู่ต่างประเทศค่ะ มีดีกว่าไม่มีนะค๊ะ ถ้าไม่มีก็จะขับไม่ได้ค่ะ
ถ้ามีเป็นการปลอดภัยและสะดวกตอนที่คุณอยากใช้รถช่วงไปอยู่ใหม่ๆใน 1 ปีแรก ไม่เป็นการผิดกฎหมายบ้านเขาด้วยค่ะ

- ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติใช้ได้เฉพาะประเทศที่มีการทำสัญญาความร่วมมือกับไทย ซึ่งก็คือประเทศในกลุมอาเซี่ยนและประเทศหลักๆ
ใบขับขี่แบบใหม่ ที่มีภาษาอังกฤษอยู่บนบัตรหรือที่เรียกกันว่า "สมาร์ทการ์ด" คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยในประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยที่ไม่ต้องไปทำใบอนุญาติขับขี่นานาชาติ(สากล)ค่ะ"
- ใบขับขี่นานาชาติ(สากล)ที่คุณทำจากประเทศไทย คุณไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ค่ะ ใช้เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น
- สำหรับใบขับขี่สากล ตอนเอาไปใช้คุณต้องเอาใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษไปใช้ร่วมกับใบขับขี่ของคุณ
(เพราะจนท.บางรัฐไม่เชื่อใจการขับขี่ของคุณหรือใบขับขี่ของคุณ คล้ายๆเหมือนขอใบการันตีอีกทีว่าได้อนุญาตให้คุณขับขี่ได้ค่ะ
แต่ถ้ามืองนั้นไม่เฮียบก็ไม่ต้องใช้ ใช้แค่ใบขับขี่รุ่นใหม่สมาร์ทการ์ดยื่นเวลาตำรวจเรียกตรวจ
หรืออเวลาคุณทำผิดกฎจราจรแล้วตำรวจเรียก หรือใบขับขี่หายหรือไม่ได้พกมา)

- ประเทศส่วนใหญ่ถ้าคุณมี Residence Permit เขาจะอนุญาตให้คุณใช้ใบขับขี่นานาชาติได้เต็มที่ 1 ปี แต่บางประเทศก็อนุโลมให้คุณทำต่อได้ค่ะ
อย่างประเทศอเมริการะยะเวลาการอนุญาตแต่ละรัฐจะไม่เหมือนกันต้องอิงกฎหมายของแต่ละรัฐด้วยนะค๊ะ
- ประเทศในกลุ่มยุโรปด้วยกัน เขามีการโอนใบขับขี่ของต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU มาเป็นของอีกประเทศหนึ่งได้ค่ะ เพราะเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มนี้ได้ถือเอามาตรฐานการขับขี่เดียวกัน
- แต่ถ้าใบขับขี่ที่มาจากประเทศไทย เขาไม่เชื่อมาตรฐานของเราค่ะน่าเศร้านิ คุณต้องไปสมัครขอใบขับขี่ของประเทศนั้นๆเอง
แต่อาจจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือบางรัฐอาจยกเว้นไม่ต้องสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
อันนี้ขึ้นอยู่กับกฏของแต่ละประเทศ และรัฐที่คุณไปอยู่ค่ะ

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

การทำใบขับขี่สากล

Post by natty » Tue Jan 08, 2013 11:12 am

การทำใบขับขี่สากล lavender11 Sun Jul 31, 2011 10:09 am
หวัดดี พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคนในบ้านวีซ่าค่ะ

ขอมาอัพเดทเรื่องการทำใบขับขี่สากลนะคะ แต่พี่ๆ ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าจะไปอยู่
ที่รัฐไหน แล้วรัฐนั้นใช้ได้นานแค่ไหน บางรัฐใช้ได้จนกว่าใบขับขี่สากลจะหมดอายุ คือ 1 ปี
แต่บางรัฐก็ใช้ได้แค่ 1 เดือนค่ะ ดูว่าคุ้มมั้ยกับที่เราทำน่ะค่ะ เพราะถ้าแค่ 1 เดือนไม่คุ้มค่ะ
ส่วนตัวเองที่ทำเพราะว่ารัฐที่จะไปอยู่ใช้ได้ 1 ปี ค่ะ เพื่อว่าเราไปถึงแล้วไม่มีเวลาไปทำใบขับขี่ของรัฐ
ก็ใช้อันนี้ไปพรางๆก่อนได้ค่ะ จะได้ไม่อยู่บ้านเหงาๆ อิอิ

กิ๊ฟไปทำที่ กรมขนส่งเขตพระโขนงค่ะ แถวสุขุมวิท 62 ส่วนตัวคิดว่าไปง่ายและสะดวกกว่าที่หมอชิตนะคะ
เร็วมากๆๆๆๆๆด้วย เพราะสำนักงานเล็กไม่ต้องเดินเยอะค่ะ

เอกสารนะคะ

- สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาใบขับขี่

-สำเนา Passport

-เงินสด 505 บาท

ติดตัวจริงไปเผื่อด้วยก็ได้นะคะ
ไปถึงก็นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่โต๊ะ 18
สักพักก็จะเรียกเราไปตรวจสอบเอกสารและก็จ่ายตังค์ค่ะ

ใช้เวลาทั้งหมด 10 นาทีได้ค่ะ
เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”