การรับรองเอกสาร หรือ Notary โดยสถานทูตอเมริกันในไทย

User avatar
usvisa4thai
ทีมงาน
ทีมงาน
Posts:19
Joined:Fri Sep 30, 2005 2:37 am
การรับรองเอกสาร หรือ Notary โดยสถานฑูตอเมริกันในไทย

Post by usvisa4thai » Sat Apr 08, 2006 9:56 pm

การรับรองเอกสารหรือ Notary โดยสถานฑูตอเมริกันในไทย

เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยจะเป็นผู้รับรองเอกสาร หรือ Notary Public ให้กับชาวอเมริกันหรือผู้ถือกรีนการ์ด โดยผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่แผนกบริการคนสัญชาติอเมริกันได้ในวันและเวลาราชการ พึงระลึกไว้ว่าเจ้าหน้าที่กงสุลไม่สามารถเป็นพยานในการเขียนพินัยกรรม และยังไม่สามารถรับรองเอกสารใด ๆ ว่าเป็นหรือมีข้อความที่ถูกต้องได้ เขาหรือเธอทำได้เพียงการเป็นพยานในการรับรองของผู้ขอรับบริการนั้น ๆ

ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่กงสุล จะทำได้เพียงการลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นพยานว่า คุณได้ยื่นเรื่องขอให้เขารับรองเอกสาร และสาบานว่า ข้อความในเอกสารนั้นเป็นความจริง

สิ่งที่ต้องเตรียม
    1. แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (หาได้ที่กล่องใส่แบบฟอร์ม ในแผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน)
    2. เอกสารที่ต้องการนำมารับรอง (หากต้องการให้เจ้าหน้าที่กงสุลรับรองสำเนาเอกสาร ว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องตามฉบับจริง คุณก็ต้องนำเอกสารต้นฉบับมาด้วย)
    3. บัตรประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง หรือ กรีนการ์ด หรือใบขับขี่ของสหรัฐฯ
    4. พยาน (ถ้าจำเป็น)
ค่าธรรมเนียม 30 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ หากมีการรับรองหลายฉบับ ๆ ต่อไป ราคา 20 เหรียญ โดยต้องจ่ายเป็นเงินสด จะเป็นบาทหรือดอลล่าร์ก็ได้

หมายเหตุ หากคุณนำใบทะเบียนสมรสจากสหรัฐฯ มาให้เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ รับรองสำเนาให้ เพื่อจะได้นำสำเนาที่ผ่านการรับรองแล้วนั้น ไปแนบกับคำแปลภาษาไทย แล้วเอาไปให้กรมการกงสุลของไทยรับรอง คุณต้องแปลแบบฟอร์มคำร้องที่คุณกรอกและเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ ได้ทำการรับรองให้นั้นด้วย ดังนั้น จึงเท่ากับว่า คุณมีเอกสารสองใบ ไปให้กรมการกงสุลรับรอง คือ หนึ่ง ใบคำแปลแบบฟอร์มคำร้อง, สอง ใบคำแปลทะเบียนสมรส โดยเย็บเอกสารสองใบนี้ติดกัน เพื่อจะได้เข้าคู่กับแบบฟอร์มคำร้องและใบทะเบียนสมรสภาษาอังกฤษ ที่เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯ เย็บติดกัน เพื่อทำการรับรองคำแปลต่อไป

ขอแนะนำว่า หากคุณมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านที่เมืองไทย คุณควรทำการรับรองคำแปลเสียให้เรียบร้อยกับทางสถานฑูต/กงสุลไทยในอเมริกา จะได้ไม่ต้องมาวิ่งวุ่นที่เมืองไทยอีก จะได้ทำแค่เพียง นำใบคำแปลทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองแล้ว มายื่นขอเปลี่ยนข้อมูลกับทางอำเภอหรือสำนักงานเขตได้ทันที

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”