คำศัพท์เกี่ยวกับยศทหารไทยเทียบกับยศทหารอเมริกัน

Locked
User avatar
Jum
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts:245
Joined:Tue Oct 18, 2005 12:15 am
Location:Lampang, Thailand
คำศัพท์เกี่ยวกับยศทหารไทยเทียบกับยศทหารอเมริกัน

Post by Jum » Thu Dec 01, 2005 10:56 pm

คำศัพท์เกี่ยวกับยศทหารไทยเทียบกับยศทหารอเมริกัน

ยศทหารบก [Army]
จอมพล [General of the Army (Five Stars)]
พลเอก [General (Four Stars)]
พลโท [Lieutenant General]
พลตรี [Major General]
พันเอกพิเศษ [Brigadier General]
พันเอก [Colonel]
พันโท [Lieutenant Colonel]
พันตรี [Major]
ร้อยเอก [Captain]
ร้อยโท [1st Lieutenant]
ร้อยตรี [2nd Lieutenant]
จ่าสิบเอก [Master Sergeant]
จ่าสิบโท [Sergeant 1st Class]
จ่าสิบตรี [Staff Sergeant]
สิบเอก [Sergeant]
สิบโท [Corporal]
สิบตรี [Private 1st Class]
พลทหาร [Private]

ยศทหารเรือ [Navy]
จอมพลเรือ [Fleet Admiral]
พลเรือเอก [Admiral]
พลเรือโท [Vice Admiral]
พลเรือตรี [Rear Admiral]
นาวาเอกพิเศษ [Commodore]
นาวาเอก [Captain]
นาวาโท [Commander]
นาวาตรี [Lieutenant Commander]
เรือเอก [Lieutenant]
เรือโท [Lieutenant Junior Grade]
เรือตรี [Ensign]
พันจ่าเอก [Warrant Officer]
พันจ่าโท [Senior Chief Petty Officer]
พันจ่าตรี [Chief Petty Officer]
จ่าเอก [Petty Officer 1st Class]
จ่าโท [Petty Officer 2nd Class]
จ่าตรี [Petty Officer 3rd Class]
พลทหาร [Seaman]

ยศทหารอากาศ [Air Force]
จอมพลอากาศ [General of the Air Force]
พลอากาศเอก [General]
พลอากาศโท [Lieutenant General]
พลอากาศตรี [Major General]
นาวาอากาศเอกพิเศษ [Brigadier General]
นาวาอากาศเอก [Colonel]
นาวาอากาศโท [Lieutenant Colonel]
นาวาอากาศตรี [Major]
เรืออากาศเอก [Captain]
เรืออากาศโท [1st Lieutenant]
เรืออากาศตรี [2nd Lieutenant]
พันจ่าอากาศเอก [Senior Master Sergeant]
พันจ่าอากาศโท [Master Sergeant]
พันจ่าอากาศตรี [Tech. Sergeant]
จ่าอากาศเอก [Staff Sergeant]
จ่าอากาศโท [Airman 1st Class]
จ่าอากาศตรี [Airman 2nd Class]
พลทหาร [Airman]


สำหรับคนที่เป็น ว่าที่ ในตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ให้เติมคำว่า Provisional ไปข้างหน้าตำแหน่งนั้น ๆ ค่ะ

36_1_37

Locked

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”