ใบขับขี่-ใบขับขี่สากล

Post Reply
User avatar
Fon
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts:365
Joined:Tue May 16, 2006 2:01 am
Location:Michigan USA.
ใบขับขี่-ใบขับขี่สากล

Post by Fon » Sun Oct 08, 2006 5:41 am

เนื่องจากเพื่อน ๆ หลายคนที่มาใช้ชีวิตที่อเมริกา โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัว จะมาก-น้อย ขึ้นอยู่โอกาสในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เราเองก็คนหนึ่งที่มีปัญหา ก่อนมาคิดว่า "ฉันแน่" พอสัปดาห์ที่ 1 ผ่านไปก็เริ่มเบื่อและเบื่อเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ก็ถืว่าโชคดีที่ขับรถไปไหนมาไหนเองได้ ไม่ต้องรอแฟนอย่างเดียว จึงอยากให้เพื่อน ๆ ที่จะมาใช้ชีวิตที่อเมริกาทำใบขับสี่สากลมาด้วย ทั้งนี้จะสะดวกกว่า เพราะค่าเรียนที่นี่แพงมาก ๆ และสอบก็ยาก ดังนั้นหากเรามีใบขับขี่ จะได้ฝึกขับรถที่นี่ไปในตัว พอได้กรีนการ์ดแล้วค่อยไปสอบใบขับขี่จะง่ายกว่า และไม่ต้องจมปรักอยู่กับบ้าน อยากไปไหนจะได้ไปได้ จะได้คล่องตัวและเปิดโอกาสให้ตัวเอง วันนี้จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบขับขี่มาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่ต้องการ

(ปล.ในการขอใบขับขี่สากล จะต้องมีใบขับขี่ส่วนบุคคลก่อน จึงนำเสนอข้อมูลทั้ง 2 อย่าง)

ฝน-MIการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ( http://www.dlt.go.th/driving_hp/contact ... -right.htm )

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า 15 ปี บริบูรณ์) และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอดสี หรือหูหนวก
การขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1 นิ้ว) ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ ดังนี้
- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า 09.00 น. รอบบ่าย 13.30 น.
4. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
6. เข้ารับการทดสอบขับรถ
7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
8. รอรับใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท (ถาวร)

********************

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (http://www.dlt.go.th/driving_hp/contact ... ight04.htm)
ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว หรือภาพถ่าย แล้วแต่กรณี
3. รูปถ่าย ขนาด 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะต้องนำ
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม : 500 บาท


**********
แหล่งข้อมูลสำคัญ
ใบอนุญาติขับรถ : http://www.dlt.go.th/driving_hp/driving.php
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ http://www.dlt.go.th/driving_hp/pay.php
website กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/

User avatar
S.vincent
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1010
Joined:Tue Nov 15, 2005 6:59 am
Location:Thailand and the States
Contact:

Post by S.vincent » Sun Oct 08, 2006 9:02 am

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล :FL:

ปล. ก่อนทำมาตรวจสอบก่อนนะค่ะว่ารัฐที่จะไปอยู่ยอมรับใบขับขี่ไทยหรือเปล่าเพราะว่าบ้างรัฐก็ไม่ยอมรับนะค่ะเสียเงิน 500 บาท แบบว่างก

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Sun Oct 08, 2006 9:06 am

ขอบคุณคุณฝน มาก ๆ ค่ะ ที่เอาข้อมูลดี ๆ มาฝากน่ะค่ะ แนทคงไม่ม่โอกาสได้ทำน่ะค่ะ เพราะว่าขับรถที่ไทยไม่เป็นน่ะค่ะ

aorair
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1980
Joined:Mon Jan 02, 2006 10:28 am
Location:Aormichigan@yahoo.com
Contact:

Post by aorair » Sun Oct 08, 2006 9:37 am


ฝน...ขอบคุณค่ะ อ้อกำลังสนใจที่จะทำพอดีเลย

น้องติ๋ว...แล้วจะไปตรวจสอบจากที่ไหนคะ พี่อยากรู้ว่าที่ชิคาโก้ใช้ได้ไหมอ่ะ

User avatar
S.vincent
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1010
Joined:Tue Nov 15, 2005 6:59 am
Location:Thailand and the States
Contact:

Post by S.vincent » Sun Oct 08, 2006 10:10 am

ที่เวปไซค์ของ DMV แต่ละรัฐนะค่ะในแมนนวล ( Driver's manual ) จะบอกใว้แต่ให้แฟนเช็คให้ก็ได้นะค่ะพี่อ้อสะดวกดี

User avatar
Mrs.Gouveia
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1335
Joined:Thu Dec 01, 2005 3:20 pm
Location:Aloha state, Hawaii

Post by Mrs.Gouveia » Sun Oct 08, 2006 4:44 pm

natty wrote:ขอบคุณคุณฝน มาก ๆ ค่ะ ที่เอาข้อมูลดี ๆ มาฝากน่ะค่ะ แนทคงไม่ม่โอกาสได้ทำน่ะค่ะ เพราะว่าขับรถที่ไทยไม่เป็นน่ะค่ะ
อิอิ มายกมือด้วยคน ขับ รถ ที่ไทยไม่เป็น ไปเรียนแต่ไม่เอาอ่าว พอมาที่นี่แฟน หัดให้ เจอพวงมาลัย ซ้าย คิดว่า กลับเมืองไทย คง ไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะ หนำซ้ำขับรถ เกียร์กระปุก ไม่ได้ อีกต่างหาก

ตอนนี้ตู่ขี่มอเตอร์ไซคื ค่ะ ง่ายดี

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Sun Oct 08, 2006 5:51 pm

ตู่คะ พี่แนทกลับไทยไปคราวที่แล้วก็ขับรถพี่ชายได้ค่ะ เดี๋ยวตู่ไป หากว่าตู่เป็นที่นี่แล้วก็ขับได้ค่ะ

aorair
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1980
Joined:Mon Jan 02, 2006 10:28 am
Location:Aormichigan@yahoo.com
Contact:

Post by aorair » Sun Oct 08, 2006 7:54 pm

Mrs.Gouveia wrote: อิอิ มายกมือด้วยคน ขับ รถ ที่ไทยไม่เป็น ไปเรียนแต่ไม่เอาอ่าว พอมาที่นี่แฟน หัดให้ เจอพวงมาลัย ซ้าย คิดว่า กลับเมืองไทย คง ไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะ หนำซ้ำขับรถ เกียร์กระปุก ไม่ได้ อีกต่างหาก

ตอนนี้ตู่ขี่มอเตอร์ไซคื ค่ะ ง่ายดี
พี่โชคดีตอนที่พ่อหัดให้เป็นรถเกียร์ธรรมดา และพี่ก็ไม่ชอบขับรถเกียร์อ้อโต้ด้วย พี่ว่ามันออกตัวช้าขับไม่มันส์ เวลาขับออโต้นะเหมือนคนหัดขับเลยอ่ะ พอเวลาเบาหรือติดไฟแดง พี่ก็กลัวว่าเครื่องจะดับ คอยจะเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยเลย

และพี่ก็โชคดีอีกที่ว่า พี่ได้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวตลอดชีพอ่ะ ได้เป็นปีสุดท้ายพอดี ซึ่งตอนนี้ต้องต่อปีต่อปีมั๊งคะ พี่ไม่แน่ใจ

User avatar
Mrs.Gouveia
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1335
Joined:Thu Dec 01, 2005 3:20 pm
Location:Aloha state, Hawaii

Post by Mrs.Gouveia » Mon Oct 09, 2006 1:41 am

aorair wrote:
Mrs.Gouveia wrote: อิอิ มายกมือด้วยคน ขับ รถ ที่ไทยไม่เป็น ไปเรียนแต่ไม่เอาอ่าว พอมาที่นี่แฟน หัดให้ เจอพวงมาลัย ซ้าย คิดว่า กลับเมืองไทย คง ไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะ หนำซ้ำขับรถ เกียร์กระปุก ไม่ได้ อีกต่างหาก

ตอนนี้ตู่ขี่มอเตอร์ไซคื ค่ะ ง่ายดี
พี่โชคดีตอนที่พ่อหัดให้เป็นรถเกียร์ธรรมดา และพี่ก็ไม่ชอบขับรถเกียร์อ้อโต้ด้วย พี่ว่ามันออกตัวช้าขับไม่มันส์ เวลาขับออโต้นะเหมือนคนหัดขับเลยอ่ะ พอเวลาเบาหรือติดไฟแดง พี่ก็กลัวว่าเครื่องจะดับ คอยจะเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยเลย

และพี่ก็โชคดีอีกที่ว่า พี่ได้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวตลอดชีพอ่ะ ได้เป็นปีสุดท้ายพอดี ซึ่งตอนนี้ต้องต่อปีต่อปีมั๊งคะ พี่ไม่แน่ใจ
because of autometic control it so easy for me I don't have to do anything just stop and go 36_1_13 and my car I have a cruiser it's control my speed and free my foot( lazy) but anyway my husband still worry sick about my driving cuz that's way he bought me motorcycle 36_1_13 and heltmet.

User avatar
Mrs.Gouveia
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1335
Joined:Thu Dec 01, 2005 3:20 pm
Location:Aloha state, Hawaii

Post by Mrs.Gouveia » Mon Oct 09, 2006 1:45 am

natty wrote:ตู่คะ พี่แนทกลับไทยไปคราวที่แล้วก็ขับรถพี่ชายได้ค่ะ เดี๋ยวตู่ไป หากว่าตู่เป็นที่นี่แล้วก็ขับได้ค่ะ
My husband say better don't drive just confuse my brian and cost of an accicent.

User avatar
Tanya^_^
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:4220
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:58 am
Location:Redmond, Oregon

Post by Tanya^_^ » Mon Oct 09, 2006 2:06 am

aorair wrote:
Mrs.Gouveia wrote: อิอิ มายกมือด้วยคน ขับ รถ ที่ไทยไม่เป็น ไปเรียนแต่ไม่เอาอ่าว พอมาที่นี่แฟน หัดให้ เจอพวงมาลัย ซ้าย คิดว่า กลับเมืองไทย คง ไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะ หนำซ้ำขับรถ เกียร์กระปุก ไม่ได้ อีกต่างหาก

ตอนนี้ตู่ขี่มอเตอร์ไซคื ค่ะ ง่ายดี
พี่โชคดีตอนที่พ่อหัดให้เป็นรถเกียร์ธรรมดา และพี่ก็ไม่ชอบขับรถเกียร์อ้อโต้ด้วย พี่ว่ามันออกตัวช้าขับไม่มันส์ เวลาขับออโต้นะเหมือนคนหัดขับเลยอ่ะ พอเวลาเบาหรือติดไฟแดง พี่ก็กลัวว่าเครื่องจะดับ คอยจะเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยเลย

และพี่ก็โชคดีอีกที่ว่า พี่ได้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวตลอดชีพอ่ะ ได้เป็นปีสุดท้ายพอดี ซึ่งตอนนี้ต้องต่อปีต่อปีมั๊งคะ พี่ไม่แน่ใจ
พี่อ้อจ๋า ตอนนี้เค้าต่อทีได้ 5 ปีน่ะค่ะ เสียดายไม่ได้ตลอดชีพแล้วอ่ะ แย่ๆๆ

leky

Post by leky » Mon Oct 09, 2006 2:58 am

โอย ไม่ได้เข้ามานานเลยธันย่าบ้านใหญ่มัวแต่ไปนั่งทำเวปเล่นๆ หัวฟูอยู่คนเดียว ขอบคูณข้อมูลดีๆค่ะ เนี่ยก็ว่าจะซื้อรถไว้ขับเองแล้วเหมือนกัน อาทิตย์หน้าแฟนจะพาไปทำเรื่องใบขับขี่ละ ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะเนี่ย เอาก็เอาวะชิดขวาไว้ก่อน ฮิ้ว++ 36_1_13

User avatar
Tanya^_^
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:4220
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:58 am
Location:Redmond, Oregon

Post by Tanya^_^ » Mon Oct 09, 2006 4:23 am

คนสวย เอาใจช่วยนะจ๊ะ ขอให้สอบผ่านฉลุยนะ ไม่ค่อยเห็นเข้าบ้านเลย คิดถึงนะจ๊ะ

leky

Post by leky » Mon Oct 09, 2006 4:30 am

คิดถึงเหมือนกันจร้า พอดีมีเรียนด้วยเลยไม่ค่อยได้อยู่บ้าน กลับมาก็ไปทำอย่างอื่นเลยไม่ได้แวะมาเลย ช่วงนี้เป็นหวัดมาสามสี่วันละ อากาศเปลี่ยน เซ็งเลย 36_1_10

paulpan

ข่าวคนเคยโดนจับใช้ใบขับขี่สากลที่แอลเอ.

Post by paulpan » Mon Oct 09, 2006 4:55 am

เมื่อถามถึงการออกใบขับขี่สากลโดยบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญก็คือ ใบขับขี่สากลมีอายุใช้งานได้เพียง 3-6 เดือนหลังจากเข้าประเทศเท่านั้น

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”